Информации за симпозиумот 

Семејна медицина – карактеристика на ПЗЗ